Prihlasovanie na seminár

SEMINÁR
Odovzdanosť do Božej vôle
15. – 18. 06. 2023

To, že žijeme v dobe veľkej sebestačnosti, ktorá málokedy vníma Božiu vôľu, málo sa spolieha na Božiu Prozreteľnosť a človek žije často sám pre seba, azda nikto nepochybuje. Žiaľ takáto mentalita často neobchádza ani kresťanský duchovný život. 

Sv. Terézia z Lisieux spomína: „Oddávna už nepatrím sama sebe, lebo som sa celkom odovzdala Ježišovi. Ježiš teda môže robiť so mnou, čokoľvek si praje“. Ako sv. Terézia k takému stupňu odovzdanosti dospela? Môžeme z jej života odčítať, že sa za každých okolností snažila prijímať Božiu vôľu, súhlasila s ňou, aktívne sa jej otvárala až sa stala sama slobodným nástrojom v Božích rukách.

Preto vás chceme srdečne pozvať na seminár Odovzdanosť do Božej vôle. Tento seminár bude vyvrcholením troch predošlých a má za cieľ formovať naše srdcia pre rozlišovanie, poznanie a plnenie Božej vôle v našom živote prostredníctvom odovzdanosti. Ako už máte s nami skúsenosť, nemôžeme využiť tento čas inak ako cez službu vyučovania, príhovornej modlitby a vysluhovanie sviatostí, kde vo všetkých je centrom sviatostný Kristus ako najvznešenejší vzor synovskej poslušnosti a odovzdanosti do Otcovej vôle. Prídete sa stretnúť s Ním?

 

 

 Info k semináru 15. – 18. 06. 2023