misijné spoločenstvo

Modlitbové stretnutie za uzdravenie a oslobodenie

20. Júl 2016

Srdečne vás pozývame na ďalšie modlitbové stretnutie za uzdravenie a oslobodenie, ktoré bude v sobotu 30. 7. 2016 od 14,00 v kostole Božieho milosrdenstva vo farnosti Žilina-Hájik s nasledovným programom:

14,00 – sv. omša

- Eucharistická adorácia

- svedectvá

- modlitba chvál

- modlitba za vnútorné uzdravenie a oslobodenie

- modlitba za vyliatie darov Ducha Svätého

do 18,00- ukončenie stretnutia

Seminár Cesta vnútorného uzdravenia

27. Jún 2016

Chceme vám oznámiť, že termín seminára od 13.-16. októbra je už obsadený. Ďalší termín seminára Cesta vnútorného uzdravenia je stanovený na 1.- 4. december 2016. Priebežne budeme i naďalej informovať o seminári na posledných sobotách počas modlitbového stretnutia, kde budete mať aj možnosť si prevziať osobne prihlášky.

Blahoslavená Karolína Kózka

03. Jún 2016

Karolína Kózka priniesla najväčšiu obetu pre Ježiša – obetu mučeníckej smrti. Bolo to v čase, keď mala iba 16 rokov a stála na prahu dospelosti. Podľa svetského práva  Karolína ešte nedosiahla dospelosť, no jej duchovný život je pretkaný skutkami a čnosťami najvyššej zrelosti. Svedectvo jej krátkeho života nás učí, že veľkým a zrelým pre Boha sa možno stať v každom veku.

Príprava na Turíce

08. Máj 2016

Ocitáme sa týždeň pred Turícami, kedy slávime zoslanie Ducha Svätého. Sme však naozaj pokrstení Duchom Svätým? Sme naozaj vyzbrojení mocou zhora? – Alebo sa skôr podobáme tým kresťanom, o akých čítame v Skutkoch apoštolských? Boli pokrstení v meno Ježiša Krista, avšak keď sa ich apoštoli pýtali, či prijali aj Ducha Svätého, odpovedali, že o Duchu Svätom nič nevedia.

O pravej úcte k Panne Márii alebo Príprava na kráľovstvo Ježiša Krista

06. Máj 2016

Základné spôsoby úcty k Panne Márii

Je viac druhov vnútorných spôsobov pravej úcty k najsvätejšej Panne, z ktorých tu v skratke spomeniem iba tie hlavné:

1. Uctievať si ju ako dôstojnú Matku Božiu kultom hyperdúlie, to znamená, vážiť a uctievať si ju viac než všetkých ostatných svätých ako veľdielo Božej milosti a ako prvú po Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku; 2. meditovať o jej čnostiach, výsadách a o jej činoch; 3. kontemplovať jej

25. Mar 2016

Snímka obrazovky 2016-03-25 o 10.13.55

Ako prekonávať pokušenia podľa svätej sestry Faustíny Kowalskej

04. Mar 2016

Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Krakove, kde rehoľná sestra Faustínka Kowalská prežila dlhé obdobie svojho života, vyjadril túžbu, aby sa posolstvo Božieho milosrdenstva rozšírilo do celého sveta. Toto posolstvo je spojené s jej životom, ktorý prežívala podľa vôle svojho Majstra a Ženícha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Veľká časť z tohto posolstva je zapísaná v takzvanom Denníčku, ktorý písala z poslušnosti Božiemu príkazu, ktorý dostala, a tak isto na podnet svojho spovedníka. Cirkev tento spis prijala ako svedectvo a povzbudenie pre všetkých veriacich, keď bola sestra Faustína v r. 1993 blahorečená a neskôr v roku 2000 svätorečená. Ako odpoveď na výzvu pápeža Jána Pavla II., uveďme teraz niekoľko rád, ktoré sestra Faustína dostala, ohľadne boja v pokušeniach.

Projekt rekonštrukcie kaplnky Božieho milosrdenstva

18. Feb 2016

V súčasnosti sa chce naše spoločenstvo zapojiť do projektu rekonštrukcie a vybavenia kaplnky Božieho milosrdenstva vo farnosti Žilina-Hájik, aby bola znova miestom stretnutia a prehlbovania vzťahu s Bohom, s ľuďmi i so sebou samým.Projekt

V prípade, že chcete podporiť Projekt rekonštrukcie a vybavenia kaplnky Božieho milosrdenstva  finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: SK59 8360 5207 0042 0215 8031, pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 500. V poznámke môžete taktiež uviesť text: Projekt kaplnky BM

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

31. Jan 2016
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)
Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom
1.Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom 
V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva“ (Misericordiae vultus, 17). Výzvou na pozorné počúvanie Božieho slova a povzbudením k iniciatíve „24 hodín pre Pána“ som chcel zdôrazniť prvotnosť meditatívneho počúvania Božieho slova, osobitne toho prorockého. Božie milosrdenstvo je ohlasovaním svetu; ohlasovaním, ktoré má každý kresťan osobne zakúsiť.

Svedectvo: O požehnaní v požehnanom stave

01. Nov 2015

„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.“ (Žalm 72,18)

O jednom z Božích zázrakov chcem práve svedčiť. Je ním narodenie môjho (a tiež manželovho :-) ) štvrtého dieťaťa.

Predchádzajúce tri tehotenstvá u mňa prebiehali vždy s viacerými komplikáciami (vysoký tlak krvi, tehotenská cukrovka, žlčníkové kamene so záchvatmi, opakované hospitalizácie v nemocnici) a vôbec vždy som tie mesiace viac-menej pretrpela.

“Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.”
1 Jn 1,3