Seminár

Najbližšie prihlasovanie na seminár Milovať slobodným srdcom bude v nedeľu 23.06.2024 o 9.00 hod.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR


SEMINÁR Cesta vnútorného uzdravenia

Cieľom seminára je dotknúť sa našich zranení Božou láskou. Jednotlivé zranenia majú špecifiká, ale dobrou správou je, že ten istý Uzdravovateľ – Ježiš Kristus – má liek na každé z nich. Na seminári sa postupne budeme venovať jednotlivým zraneniam a ich uzdraveniu Božím spôsobom prostredníctvom prednášok, modlitby, sv. omše, rozhovorom a voľným časom. V nich sa predovšetkým chceme dotknúť čo spôsobuje vnútorné zraneniam, a ako vedie cesta von z týchto zranení prostredníctvom modlitby a sviatostí.

SEMINÁR Milovať slobodným srdcom

Seminár Milovať slobodným srdcom nadväzuje na seminár Cesta vnútorného uzdravenia, v ktorom sme nechávali uzdravovať naše vnútorné zranenia Božou láskou, a tak vytvoriť priestor na čo najhlbšie stretnutie s naším Stvoriteľom.

Naše srdce túži po živote v plnosti a živý vzťah s Bohom k tomu neodmysliteľne patrí. V tomto nám ale môžu brániť naše vnútorné zviazanosti, a môžeme často konštatovať, že naše srdce nie je slobodné milovať.

Preto nasledujúci seminár Milovať slobodným srdcom je pozvaním znova prostredníctvom prednášok, modlitby, sviatostí a spoločného času stretnúť sa s naším Stvoriteľom ako s Tým, ktorý prichádza na pomoc s oslobodením z najčastejších zviazaností: citových, duchovných, či telesných. Veríme, že ovocie, ktoré nám takéto oslobodenie prinesie bude predovšetkým ešte hlbší život v Jeho blízkosti, život v dôstojnosti a láske milovaných Božích detí, ktorými sme.

SEMINÁR V škole modlitby… keď slová nestačia

Svätá Terézia z Avily, veľká učiteľka Cirkvi, ale i jedna z najväčších učiteliek modlitby hovorí, že „je len jediná cesta k dokonalosti, a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom, klame vás“. Teda, ak v našom živote absentuje modlitba, stagnuje aj náš duchovný život a nemôžeme veľmi očakávať duchovný rast. 

V nasledujúcom seminári sa chceme spoločne venovať nevyhnutným predpokladom modlitby, jej etapám, rastu, či prekážkam a postojom v nej, ktoré majú viesť k prijatiu daru kontemplatívnej modlitby. Seminár prirodzene vychádza z vnútorného uzdravenia a oslobodenia, ktoré boli témami na predchádzajúcich dvoch seminároch. 

Veríme, že obdarovaní Božou milosťou budeme znova môcť prežiť blízky a hlboký vzťah s naším Pánom a Priateľom, priatelia ;-).

SEMINÁR Odovzdanosť do Božej vôle

To, že žijeme v dobe veľkej sebestačnosti, ktorá málokedy vníma Božiu vôľu, málo sa spolieha na Božiu Prozreteľnosť a človek žije často sám pre seba, azda nikto nepochybuje. Žiaľ takáto mentalita často neobchádza ani kresťanský duchovný život. 

Sv. Terézia z Lisieux spomína: „Oddávna už nepatrím sama sebe, lebo som sa celkom odovzdala Ježišovi. Ježiš teda môže robiť so mnou, čokoľvek si praje“. Ako sv. Terézia k takému stupňu odovzdanosti dospela? Môžeme z jej života odčítať, že sa za každých okolností snažila prijímať Božiu vôľu, súhlasila s ňou, aktívne sa jej otvárala až sa stala sama slobodným nástrojom v Božích rukách.

Preto vás chceme srdečne pozvať na seminár Odovzdanosť do Božej vôle. Tento seminár bude vyvrcholením troch predošlých a má za cieľ formovať naše srdcia pre rozlišovanie, poznanie a plnenie Božej vôle v našom živote prostredníctvom odovzdanosti. Ako už máte s nami skúsenosť, nemôžeme využiť tento čas inak ako cez službu vyučovania, príhovornej modlitby a vysluhovanie sviatostí, kde vo všetkých je centrom sviatostný Kristus ako najvznešenejší vzor synovskej poslušnosti a odovzdanosti do Otcovej vôle. Prídete sa stretnúť s Ním?

Duchovná obnova

Popri seminároch sa v našej službe chceme venovať aj službe duchovných obnov, ktoré majú za cieľ prehĺbiť si vzťah s Ježišom, ktorý nás privádza skrze pôsobenie Ducha Svätého k svojmu Otcovi. Ide o čas darovaný Bohu, Jeho slovu a dialógu s Ním, aby sme mohli prijať Jeho dary; aby to, čo nie je podľa Neho mohol uzdraviť, očistiť a posilniť. 

Náplň duchovnej obnovy sú prednášky, modlitba s Božím Slovom a úplné stíšenie, sviatosť zmierenia, či duchovný rozhovor. Duch Svätý nás takto vťahuje do tajomstva Božej lásky a skrze pôsobenie sviatostí uzdravuje, obnovuje a pozdvihuje človeka bližšie k Bohu.

Téma duchovnej obnovy bude spojená s aktuálnym liturgickým obdobím, ktoré budeme prežívať.