Sv. Michal archanjel bráň nás v boji…

Vysvetlenie ďalšej kapitoly Zjavenia svätého Jána
106. „A na nebesiach povstal boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Keď Pán ukázal tieto veci dobrým i zlým anjelom, sväté knieža Michal a jeho spoločníci s Božím dovolením začali boj proti drakovi a jeho stúpencom. Bol to podivný boj, lebo sa bojovalo rozumom a vôľou. Svätý Michal planúc horlivosťou pre Božiu česť a ozbrojený božskou mocou a svojou pokorou, odporoval nadutej pýche drakovej hovoriac: „Najvyšší je hodný cti, chvály a klaňaniu, hodný je byť milovaný, obávaný a poslúchaný všetkými tvormi. Je mocný a môže činiť, čo si praje. On, ktorý je nestvorený a nezávislý na nikom inom, nemôže žiadať nič iné, iba čo je nanajvýš spravodlivé. Nám dal milosť, akú máme, stvoril a urobil nás z ničoho. Môže stvoriť iné bytosti, tak veľa a takým spôsobom, ako sa Mu zapáči. Je správne a spravodlivé, aby sme pokorne padali dole tvárou v Jeho prítomnosti a klaňali sa Jeho velebnosti a kráľovskej vznešenosti. Preto poďte, anjeli, nasledujte ma, klaňajme sa Mu a vychvaľujme Jeho podivuhodné a tajné súdy, Jeho najdokonalejšie a sväté diela. Boh je najvyšší a nad všetkými tvormi a nemohol by byť najvyšším, keby sme my mohli obsiahnuť alebo pochopiť Jeho veľké diela. Vo svojej dobrote a múdrosti je nekonečný a bohatý v pokladoch svojich dobrodení. Ako Pán všetkých a nikoho nepotrebujúci, môže ich udeľovať komu chce a nemôže sa mýliť vo výbere. Môže milovať a zahrňovať svojou priazňou kohokoľvek si vyvolí a môže milovať, koho chce; môže povyšovať, tvoriť a obohacovať podľa svojho zaľúbenia. Vo všetkom je múdry, svätý a neodolateľný. Klaňajme sa a ďakujme Mu za podivuhodné dielo Vtelenia, ktoré ustanovil, za Jeho priazeň k Jeho ľudu, že mu navrátil milosť po jeho páde. Klaňajme sa tejto Osobe, obdarenej božskou i ľudskou prirodzenosťou, vzdávajme jej poctu a prijmime ju za svoju Hlavu, vyznajme, že je hodný všetkej slávy, chvály a velebnosti, ako Pôvodca milosti, vzdávajme Mu slávu a uznanie Jeho moci a Božstva.“

Z knihy Mystické mesto Božie I – Počatie

Životopis Panny a Matky Božej Marie od sestry Marie od Ježíša z Agredy