Novéna k Duchu Svätému (Vojtěch Kodet O.Carm.)

Keďže už od zajtra začíname novénovú prípravu k zoslaniu Ducha Svätého, chceme vám ponúknuť Novému k Duchu Svätému od Vojtecha Kodeta. Nech sa páči ;-).

Úvod

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

1: DEŇ – Túžba, smäd po Bohu

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. (Jn 7, 37-39)

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.“ (Zjv  21, 5-6)

Zamyslenie

Jedným z predpokladov prijatia daru Ducha Svätého je túžba, smäd po Bohu, po jeho láske, pokoji, radosti, túžba po božskom živote v nás. Tento vnútorný smäd je v nás už vyvolaný skrytým pôsobením Ducha Svätého, ktorý nás takto pozýva k väčšej otvorenosti pre Božie pôsobenie v našich srdciach. Táto túžba je čisto duchovnej podstaty a nemôže ju utíšiť nikto iný než sám Boh. Svätý Augustín to vyjadril vo svojich Vyznaniach: „Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe“ a v jednej svojej kázni: „Až bude Boh všetko vo všetkom, všetky túžby sa pominú.“

Tento smäd v nás Pán zámerne vyvoláva svojím slovom, svedectvom druhých, ale tiež nenaplnenosťou z pozemských dobier, ktorými sa človek snaží tento smäd utíšiť. Všetky duchovné túžby – po modlitbe, po vnútornom pokoji, po svätosti, po spáse druhých – sú vždy túžbou po Duchu Svätom. Je to odlesk túžby, ktorou Boh túži po človeku a jeho láske, skôr než si človek uvedomí svoju túžbu po Bohu. Ježišovo zvolanie na kríži „Žíznim“ (Jn 19, 28) je vyjadrením tejto Božej túžby po spáse každého človeka, po odpovedi lásky z našej strany, po tom, aby sa v nás skrze Ducha Svätého zrodil nový človek. Je potrebné tieto vnútorné túžby v nás najskôr postrehnúť a odlíšiť od povrchných túžob nášho života. Potom za tento božský smäd môžeme ďakovať a tiež sa mu môžeme oddať.

Modlitba

Chváľ Pána za dar túžby a ďakuj za smäd po živote, po láske, pokoji a šťastí, za smäd po Bohu. Ďakuj Pánovi za jeho túžbu po tebe. Pros o odpustenie, že si túžby v sebe zašliapal alebo že si ich chcel uspokojiť mimo Boha, a pros o pravú túžbu po Bohu, po Duchu Svätom.

Otče náš a Zdravas Mária…

2. DEŇ – Ježiš Kristus

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. (Jn 7, 37) 

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť. ´Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. … Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4, 10.13-14)

Zamyslenie

Ježiš Kristus je ten, ktorý v nás otvára prameň živej vody. Stretnutie s ním sa stáva okamihom, ktorý mení život. V Ježišovi poznávame Boha ako toho, ktorý sa dá nájsť, toho, ktorý najskôr hľadá nás, prichádza k nám, aby sme my mohli prísť k Bohu. On stojí pri dverách nášho srdca a čaká až mu otvoríme (porov. Zjv3,20), aby nás mohol obdarovať Duchom Svätým.

On je ten, ktorý s Otcom zosiela Ducha Svätého stále znovu na svoju Cirkev a na každého z nás. Je teda treba znovu objaviť Krista, prísť k nemu a prijať ho, otvoriť svoje srdce jeho láske a zamilovať si ho, zvoliť si ho znovu ako svojho Pána a priateľa. Uveriť, že on je ten, kto má kľúč k môjmu novému životu v Duchu Svätom. Ak chcem, aby sa Ježiš stal skutočne Pánom môjho živoťa, nemôže byť pánom niečo iné, ani ja sám. Tou najčastejšou prekážkou v pôsobení Ducha Svätého v nás je, že sa nezriekame seba samých v prospech Krista, že nedovolíme Pánovi Ježišovi, aby sa v našom živote ujal svojej vlády.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za to, že on je ten, ktorý ťa hľadá, túži po tebe, čaká na teba, prichádza k tebe a pri tom čaká, až ty prídeš k nemu. Ďakuj mu za všetko, čo pre teba v živote urobil. Odpros ho za vzbury svojho života, za slepotu, hluchotu a zatvrdenosť svojho srdca a popros o dôvernosť s Kristom. Otvor Pánovi svoje srdce, pusť ho do svojho života, prejav mu dôveru a prijmi ho za svojho Pána.

Otče náš a Zdravas Mária…

3. DEŇ – Dar Ducha a ovocie Ducha Svätého

 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrce Ducha Svätého, ktorého sme dostali. (Rim 5, 5)

Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. (Rim 8,9)

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. (Gal 5, 22-23)

Zamyslenie

Pán Ježiš sľúbil dar Ducha Svätého všetkým, ktorí v neho uveria. Počas Turíc zoslal Ducha Svätého na aspoštolov a všetkých, ktorí s nimi zotrvávali na modlitbách. Po Turíciach apoštol Peter povedal všetkým, ktorým jeho kázeň zasiahla v srdci: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha (Sk 2, 38). Aj my sme prijali dar Ducha Svätého v krste, pri birmovaní, prijímame ho v ostatných sviatostiach a keď sa s vierou modlíme alebo čítame Sväté písmo. Je to veľký dar, v ktorom je pre nás zahrnuté všetko ostatné. Svätý Augustín povedal: „Duch Svätý je zosobnená láska.“

Duch Svätý v nás miluje Boha i ľudí, je zdrojom našej nádeje i viery. Prejavuje sa v našom živote rôznymi vlastnosťami, ako ich opísal apoštol Pavol: láskou, radosťou, pokojom, zhovievavosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou, miernosťou a zdržanlivosťou (porov. Gal 5, 22-23). Tieto vlastnosti sú neklamným znamením pôsobenia Ducha Svätého. S darom Ducha Svätého sme prijali tiež plné odpustnie hriechov, zmierenie s Bohom a nový život, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. On v nás uzdravuje všetko choré a narovnáva všetko krivé. On v nás tvorí príbytok Najsvätejšej Trojice a uvádza nás do vzťahu ku všetkým božským osobám. Tvorí našu novú identitu. Tento Duch, ktorého sme už prijali, chce v nás stále rozmnožovať svoju prítomnosť i pôsobenie.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za dar jeho lásky, za všetko, čo ti už v živote dal, za dar života, za dar krstu, za dar viery, za milosť obrátenia. Ďakuj za dar Ducha Posväcovateľa a Tešiteľa, za dar Ducha lásky. Ďakuj za mnohotvárne pôsobenie Ducha Svätého v  svojom živote. Pros o odpustenie pýchy a sebestačnosti, v ktorej si chcel žiť bez Boha podľa svojich predstáv a z vlastných síl. Pros o milosť Ducha Svätého, ktor dáva pravý život. Obnov si krstný sľub.

Otče náš a Zdravas Mária…

4. DEŇ – Duch pravdy

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. (Jn 14, 16-17).

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. (Jn 16, 13).

Zamyslenie

Prijatie Ducha Svätého je úkon viery. Ježiš hovorí o tom, že svet nemôže prijať Ducha pravdy, pretože ho nevidí a nepozná (porov. Jn 14, 17). Svet totiž nepozná pravdu a bráni sa ju prijať. Ani pre nás nie je ľahké úplne sa otvoriť pre Ducha pravdy, ktorý nás chce uviesť nielen do pravdy o Bohu a o svete, ale predovšetkým do pravdy o nás samých. Ľudia sa boja pravdy, lebo býva nepríjemná. Ale to je len jedna stránka pravdy, ona tiež oslobodzuje. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8, 32), povedal Ježiš Židom. Tí to však neprijali.

Ak chceme prijať Ducha pravdy, treba sa vo viere otvoriť novému pohľadu na náš život, na nás samých a neurčovať vopred, kam až Duch Svätý môže vstúpiť a kam nie, na čo si môže posvietiť a na čo nie, čo mu dovolíme vykonať a čo nie. Naše vnútorné výhrady a neodovzdanosť spôsobujú, že Duch Svätý nemôže úplne preniknúť našu bytosť.

V Duchu Svätom sa postavme proti klamstvám o nás, ktoré nám povedali iní ľudia, proti predstavám, ktoré nám povedali iní ľudia, proti predstavám, ktoré máme o sebe a o svojom živote, proti pochybnostiam, ktoré nami zmietajú, proti vnútornej pretvárke a neúprimnosti. Toho všetkého sa zriekneme, aby sme mohli prijať Boží pohľad na nás. Boh chce, aby sme boli sami sebou, on nás miluje a prijíma nás takých, akí sme, a tým nás uschopňuje prijať seba, druhých i okolnosti nášho života.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za pravdu, do ktorej ťa svojím Duchom uvádza. Ďakuj mu za pravé poznanie zmyslu života, životných hodnôt, za rozlíšenie pravdy a lži, dobra a zla. A hlavne sa mu poďakuj za to, že smieš poznávať seba takého, aký si a akým ťa chce mať Boh. Odpros za chvíle, keď si sa bráni pravdivému pohľadu na život a na seba, keď si radšej počúvaj lži a polopravdy. Pros Pána, aby ti dal odvahu k pravde, nech je akákoľvek, a aby ti dal odvahu postaviť sa proti každej polopravde a klamstvu v tvojom živote, či už o tebe alebo o druhých. Pros o lásku k pravde.

Otče náš a Zdravas Mária…

5. DEŇ – Usvedčenie z hriechov a odpustenie

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. (Jn 16, 8-9)

Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb… (Zach 12, 10)

Zamyslenie

Prijať Ducha Svätého a nechať ho v sebe pôsobiť znamená aj rozísť sa s hriechom, s hriešnymi postojmi a nechať sa z hriechu usvedčovať. Náš najväčší hriech však nie je zväčša nejaký skutok, ale náš život fakticky bez Boha, keď sa riadime iba svojou vôľou, žijeme zo svojej sily, podľa svojich predstáv a v strede svojho života máme svoje ja, okolo ktorého sa točia naše záujmy. Duch Svätý, ktorý chce prísť do nášho života v plnosti, nás usvedčuje z tohto egocentrizmu, samoľúbosti a pýchy, v ktorej sa prejavuje naša faktická nevera. Život podľa našej vôle, a nie podľa Božej vôle, z našej sily, a nie zo sily Ducha, nazýva apoštol Pavol životom podľa tela.

A tak bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť (Rim 8, 12-13). Život v dobrovoľnej závislosti na Bohu nie je ľahký, ale je krásny. Každý z nás sa musí rozhodnúť a denne rozhodovať, kto bude v centre jeho života, či on sám, alebo Boh, ktorý dáva svoju milosť pokorným a Ducha Svätého tým, ktorí ho počúvajú (porov. Sk 5, 32).

Modlitba

Chváľ Pána za to, že prišiel, aby nás vykúpil a vyniesol na svetlo veci skryté, aby sme už viac nechodili v tme. Ďakuj mu za dar poznania vlastnej hriešnosti a úbohosti, sústredenosti na seba, samoľúbosti a nevery. Ďakuj za dar odpustenia. Pros najmä o odpustenie svojej neochoty priznávať svoj hriech, nechať sa usvedčovať z hriechu a meniť životné postoje. Pros o Ducha Svätého, ktorý usvedčuje i odpúšťa, o Ducha prosieb o zmilovanie, o Ducha pravého pokánia.

Otče náš a Zdravas Mária…

6. DEŇ – Sloboda

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.  (2 Kor 3, 17)

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žaida, čo je prosti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. (Gal 5, 16-18)

Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. (Rim 8, 1-2)

Zamyslenie

Pán Ježiš nám priniesol pravú slobodu, ktorú v Duchu Svätom môže zakúsiť každý, kto sa nechá oslobodiť a kto sa pod vedením Ducha Svätého učí tejto slobode žiť. To, čo nás najviac zotročuje, je hriech, satan a strach zo smrti. V tom všetkom môžeme zakúsiť oslobodenie skrze vieru v Ježiša Krista. Nie je však ľahké uchovať si túto slobodu a naplno v nej žiť. V každodennom živote zakúšame, koľko vecí nás vnútorne spútava, na čom sem závislí, čo nás ovplyvňuje. Záleží na nás, či chceme žiť v úplnej slobode Božích detí, alebo sa nechádme zotročovať. Duch Svätý v nás nepôsobí proti našej vôli, on čaká na našu slobodnú poslušnosť, oddanosť a spoluprácu.

Je potrebné nechať sa Duchom Svätým uvádzať do úplnej slobody a učťi sa poslúchať v každodennom živote. Trpezlivo Pánovi predkladať svoje vzdory, zatvrdnutosti a svojvoľné rozhodnutia, ktoré nás vnútorne tak veľmi ochromujú a uzatvárajú voči D uchu Svätému. Celý život sa učíme poslúchať v najobyčajnejších veciach, v plnení stavovských povinností, v poslušnosti druhému človeku a v zriekaní sa svojho názoru a pohľadu, v prijatí udalostí, ktoré nemôžeme zmeniť. Tak môžeme s Božou milosťou každý deň prekonávať egocentrizmus a zriekať sa seba samého. Tým všetkým vrastáme do plnej Ježišovej slobody, slobody pre Otcovu vôľu a pre vedenie Duchom Svätým.

Modlitba

Chváľ Pána za to,že ťa oslobodil od hriechu, od satana a od smrti. Ďakuj mu za slobodu, v ktorej sa nemusíš báť, za rozviazanie všetkých vnútorných a vonkajších pút. Odpros za to, že si sa často nechal dobrovoľne fascinovať a spútavať tým, čo k Bohu nevedie, že si sa nechcel vymniť z väzieb, vzťahov a závislostí, ktoré ťa zotročovali, že si v sebe živil staré bolesti a zranenia, ktoré ťa ochromovali. Odpros za svoju neposlušnosť. Pros o Ducha Svätého k vnútornému oslobodeniu, vymaneniu z vnútorných závislostí a usporiadaniu celého vnútorného života. Pros o schopnosť nechať sa viesť Bohom.

Otče náš a Zdravas Mária…

 7. DEŇ – Abba, Otče!

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale ste dostali  Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“(Rim 8, 14-15)

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abby, Otče!“ (Gal 4, 6)

Zamyslenie

Sväté písmo nám sprostredkováva svedectvo o Ježišovom jedinečnom vzťahu k Otcovi, ktorý bol najdôvernejšie vyjadrený jediným slovom: Abba. V tomto slovek bolo zahrnuté celé jeho poslanie a celý jeho život. Toto Abba v aramejčine, Ježišovej materskej reči, znamená dôverné oslovenie otca – naše „ocko“.

V Duchu Svätom sa podieľame na tejto Ježišovej modlitbe a na jeho ľudskej skúsenosti synovstva. Sami by sme sa nikdy nemohli odvážiť privlastniť si vo svojom vzťahu k Bohu toto Abba, keby nás k tomu sám Ježiš nevyzval a keby nás k tomu neviedol Duch Svätý. Je to privilégium nás, kresťanov, že smieme k Bohu prichádzať v tejto detinskej atmosfére plnej dôvery. Ježiš nás tým uvádza do svojho vzťahu k Otcovi a my smieme prežívať tú istú Otcovu blízkosť ako on.V tejto blízkosti spočíva tiež zvláštna účinnosť našej modlitby.

Duch Svätý nás v modlitbe uvádza do celkom dôvernej intímnej lásky k Otcovi, a tým borí všetku nedôveru, ničí chlad a odstup, dáva nám prežívať radosť Božieho dieťaťa. Vážme si toto privilégium a učme sa počúvať Ducha Svätého, ktorý sa v nás takto modlí. Pridajme k tomuto svoj hlas a svoje city, svoju lásku a oddanosť.

Modlitba

Chváľ Pána za jeho vzťah k nebeskému Otcovi a ďakuj u, že nám ho odhalil, že nás priviedol k Otcovi a ďakuj mu, že nám ho odhalil, že nás priviedol k Otcovi a učí nás modiť sa tak, ako sa modlil on. Ďakuj mu za Ducha synovstva a za to, že smieš v Bohu vidieť svojho (Abba) otecka. Odpros za životné postoje vzbury a hnevu, keď si sa vnútorne staval proti Otcovi a vyčítal mu všetko možné, keď si stotožňoval Otca, nebeského Otca s našimi pozemskými otcami a nechal sa tým zraňovať a vzďaľovať z jeho náruče. Pros o Ducha synovstva a o dôvernosť k Otcovi, o to, aby Duch Svätý v tebe volal: „Abba!. I ty zo svojho srdca volaj: „Abba, Otče!“ A pros, aby si smel prežívať radosť Božieho dieťaťa, prežívať, čo to značí byť Božím milovaným dieťaťom.

Otče náš a Zdravas Mária…

8. DEŇ – Duch Svätý sa modlí v nás

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4,6)

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lbo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. (Rim 8, 26-27)

Zamyslenie

Jednou z veľkých prekážok pôsobenia Ducha Svätého v nás je naša neschopnosť prijať svoju slabosť. Všetci sme slabí, ale nie všetci si to vieme priznať. Slabosť považujeme za neičo nepatričné, odmietame ju a tým sa uzatvárame pred Božou pomocou. Ak v živote s Bohom tvrdíme, že všetko vieme, že sa vieme aj modliť, ako môžeme okúsiť prítomnosť Ducha Svätého v našej modlitbe? Cirkev učí, že vždy, keď sa začíname modliť, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby predchádzajúcou svojou milosťou.

Duch Svätý nás teda už vedie k modlitbe a postupne ako učiteľ modlitby nás krok za krokom učí modliť sa. Ale nielen to, on sa modlí v nás. Sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojich kázní povedal, že „modlitba je nevýslovná láska, ktorá nepochádza od ľudí, ale má pôvod v božskej milosti“. Preto treba dávať Duchu Svätému priestor v modlitbe, čo nie je pre všetkých ľudí samozrejmé. Svojou mnohovravnosťou či roztržitosťou bránime Duchu Svätému, aby sa v nás modlil. Trpíme nadmerným množstvom myšlienok, predstáv, fantázie, ktorá je zamorená zbytočnými vnemami a obrazmi. Preto sa v nás Duch Svätý ťažko môže prejaviť.

Treba sa usilovať o tichosť srdca, ktorá je opakom roztržitosti, zvedavosti a uvravenosti. Musíme sa učiť prebývať v srdci, zostupovať do srdca, modliť sa srdcom a žiť v pokoji srdca. Ak dáme v modlitbe priestor Duchu Svätému a ticho mu načúvame, on rozhorí naše srdce, usmerní našu pozornosť ku Kristovi a povedie nás k tomu, aby sme Ježiša oslavovali (porov. Jn 16, 14). Duch Svätý nás vedie ku chvále, vďaka ktorej prekonávame svoje slabosti a otroctvá a môžeme zažiť uzdravenie a očistenie. Duch Svätý nás v modlitbe vedie k poznaniu Otcovej vôle a k vytrvalosti a vernosti v modlitbe.

Modlitba

Chváľ Pána za Ducha Svätého, ktorý sa v nás modlí, ktorý nás vedie k Otcovi, ktorý pozná Božiu vôľu a prihovára sa za nás v súlade s ňou. Ďakuj za dar modlitby a za chvíle, keď prežívaš radosť z Boha a túžbu konať, čo sa Bohu páči. Pros, aby ti odpustil tvoje falošné sebavedomie, v ktorom si si myslel, že sa vieš modliť a že sa to sám naučíš. Odpros za to, že si veľakrát nepočúvol Božie pozvanie k modlitbe. Odpros za vzburu, v ktorej si odmietol zápasiť so svojou slabosťou. Pros o Ducha Svätého, aby sa v tebe modlil. Pros o to, aby ti Pán pomohol otvoriť sa Duchu. Pros, aby si prijal svoju slabosť, v ktorej potrebuješ, aby sa v tebe modlil Duch Svätý.

Otče náš a Zdravas Mária…

9. DEŇ – Dary pre službu v Cirkvi

Ale každý z nás dostal milosť podľa miery ,akou nás obdaroval Krsitus. Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ (Ef 4, 7-8. 11-12)

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. (1 Kor 12, 4-11)

Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. (1 Kor 14,1)

Zamyslenie

V koncilovom dokumente o Cirkvi čítame: „Duch Svätý rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov zvláštne milosti, pomocou ktorých robí ich schopnými a ochotnými, aby sa podujali na rozličné diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalší vzrasť Cirkvi… Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo aj bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a potechou, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám Cirkvi a sú jej na osoh.“ Duch Svätý teda dáva zvláštne dary, ktorými robí človeka schopným niečoho, čo ho presahuje, čo je nad jeho ľudské schopnosti.

Tieto dary nemajú za cieľ posvätenie dotyčného človeka, sú to dary pre službu v spoločenstve. Existuje veľa týchto duchovných darov, ktorými nás Duch Svätý zahŕňa, aby stále oživoval svoju Cirkev. Duch Svätý tieto dary dáva každému tak, ako chce. Tieto dary nie sú znamením svätosti nositeľa, ale svätosti Božej. Boh ich môže udeliť aj hriešnikovi, ktorý o ne prosí, a konaž jeho prostredníctvom svoje znamenia. V tom je vidieť Božiu veľkosť a Boží záujem o spásu každého človeka, pretože Boh dáva tieto dary kvôli druhým, kvôli rastu Cirkvi, kvôli spáse sveta.

Dary Ducha Svätého hrajú dôležitú úlohu v duchovnom budovaní cirkevnej obce, v rozvoji spoločenstva a je potrebné im dať v našom živote miesto, ktoré im patrí. Predpokladom pre prijaie darov a ich správne používanie je pravidelný duchovný život v spoločenstve, odovzdanosť Kristovi, vzájomná jednota a skutočná láska. V Cirkvi potrebujeme jeden druhého s jeho jedinečným obdarovaním a službou. Cirkev potrebuje nás, ľudí ochotných slúžiť Bohu a druhým ľuďom, ale ochotných nie z vlastnej sily a podľa svojich predstáv, ale z obdarovania a pod vedením Ducha Svätého.

Modlitba

Chváľ Pána za dary, ktoré dal ľuďom, za Cirkev, ktorú obdarúva a v ktorej smieš žiť a slúžiť. Ďakuj za obdarovanie druhých a tiež za dary, ktoré dal tebe. Odpros Pána za nevďačnosť voči nemu, pros za odpustenie, že si nechcel prijať niektoré jeho dary, alebo si neprijal obdarovanie ľudí okolo teba. Pros o dary Ducha Svätého, ktoré potrebuješ k službe. Pros o to, aby si bol ochotný slúžiť v Cirkvi v moci a sile Ducha Svätého.

Otče náš a Zdravas Mária…

Záver

Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.

R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky

V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R.: A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi, 
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorli Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi, 
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy, 
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,

 

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista, 
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi, 
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, 
Duch Svätý, ty prebývaš v nás, 
Duch múdrosti a rozumu, 
Duch rady a sily,

 

Duch poznania a nábožnosti, 
Duch bázne pre Pánom, 
Duch milosti a zľutovania, 
Duch viery, nádeje a lásky, 
Duch pokory a čistoty,

Duch pokoja a tichosti, 
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny, 
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev, 
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení, 
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.

 

Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla. 
Od odmietania poznanej pravdy. 
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.

Od nečistoty duše i tela. 
Od domýšľavosti a malomyseľnosti. 
Od večnej smrti.

My hriešnici,  – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu, 
Osvieť naše mysle svojím svetlom, 
Vlož do našich sŕdc svoj zákon, 
Roznieť v nás oheň svojej lásky,

Udeľ nám pravú nábožnosť, 
Veď nás cestami spásy, 
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra, 
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom, 
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, 
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Modlime sa:

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *